Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.maxcare.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu (ďalej len "e-shop").

2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

2. Vymedzenie pojmov

1. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu: Jakub Šarlina - MAX CARE, Horné Rakovce 1379/19, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 46 869 921

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka alebo e-mailom odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu. Objednávku možno urobiť aj telefonicky.

3. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár alebo e-mailová správa obsahujúce informácie o kupujúcom a zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, spracované systémom obchodu.

3. Objednanie tovaru

1. Objednávanie v e-shope funguje prostredníctvom nákupného košíka, e-mailom alebo telefonicky.

2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári nákupného košíka, inak nie je možné objednávku potvrdiť. Pri objednávke e-mailom je kupujúci rovnako povinný uviesť v správe potrebné údaje, tak ako aj pri telefonickej objednávke. Objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy.

3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky a to:

a) meno a priezvisko, úplná adresa (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre)
b) e-mailová adresa kupujúceho (slúži na komunikáciu s kupujúcim)
c) telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim)
d) spôsob platby (resp. doručenia)

4. V jednotlivých prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na potvrdenie objednávky e-mailom alebo telefonicky.

5. Dodacie lehoty sa pohybujú od 1 pracovného dňa do 3 kalendárnych týždňov. Pokiaľ objednaný tovar nie je na sklade, upozorní prevádzkovateľ kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo v špecifických prípadoch zrušiť objednávku alebo jej časť.

7. K vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

4. Ceny tovaru

1. Ceny tovarov sú udané pri každom výrobku v e-shope v EUR. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať ceny udané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

2. Prevádzkovateľ má právo ceny v e-shope aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa a pod., aj bez upozornenia.

5. Spôsob platby

1. Platba za tovar sa uskutočňuje podľa výberu klienta:

a) platbou vopred prevodom na účet predávajúceho uvedený v e-mailovej správe potvrdzujúcej spracovanie objednávky. Pri platbe uvedie kupujúci ako variabilný symbol číslo (zálohovej) faktúry uvedené taktiež v potvrdzujúcej správe. V deň pripísania peňazí na účet objednávku vyexpedujeme.

b) platba dobierkou.

2. Kupujúci dostáva v zásielke spolu s tovarom faktúru ako daňový doklad, ktorý je zároveň potrebné predložiť v prípade reklamácie.

6. Dodanie tovaru, poštovné a balné

1. Objednaný tovar zasiela predávajúci prostredníctvom Slovenskej pošty iba na územie Slovenskej republiky.

2. Náklady na poštovné 3,30€ (Slovenská pošta - 1. trieda)

3. Pri objednávke nad 60 EUR hradí poštovné a predávajúci.

7. Vrátenie tovaru

1. Zakúpený tovar je možné nepoužitý vrátiť bez udania dôvodu podľa § 12 zákona 108/2000 Z. z. do 7 dní od jeho prevzatia, spĺňajúc nasledovné podmienky:

- o vrátení tovaru musí kupujúci predávajúceho upozorniť telefonicky alebo e-mailom
- tovar musí byť vrátený v pôvodnom nepoškodenom obale
- tovar nesmie byť použitý
- potravinový tovar nesmie byť otvorený
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
- spoločne s tovarom musí byť poslaný aj doklad o kúpe alebo jeho kópia

2. Kupujúci zašle tovar spĺňajúci vyššie uvedené podmienky na adresu predávajúceho na vlastné náklady.

3. Po splnení všetkých podmienok pre vrátenie tovaru zašle predávajúci peniaze za tovar zloženkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prijatí tovaru.

4. V prípade nesplnenia niektorých z uvedených podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

8. Reklamácia tovaru

1. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar bez zbytočného odkladu. V prípade zistenia nezrovnalostí medzi faktúrou (resp. objednávkou) a obsahom zásielky je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho.

2. V prípade reklamácie neskôr odhalených chýb tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, zasiela kupujúci reklamáciu písomne poštou alebo e-mailom. V reklamácii uvedie svoje kontaktné údaje, číslo daňového dokladu (faktúry) vzťahujúceho sa k reklamovanej zásielke a podrobný dôvod reklamácie.

3. Predávajúci kontaktuje po prijatí písomnej reklamácie kupujúceho a spresní ďalší postup. Po súhlase predávajúceho zašle kupujúci reklamovaný tovar spolu s daňovým dokladom alebo jeho kópiou predávajúcemu. Poštovné ani iné poplatky predávajúci nevracia. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky. V prípade oprávnenej reklamácie vymení predávajúci kupujúcemu vadný tovar za iný kus alebo vráti kúpnu cenu.

5. Nie je možné vrátiť alebo vymeniť tovar po uplynutí jeho doby spotreby.

9. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva kupujúcim poskytnuté údaje v zmysle zákona 428/2002 Z. z. a zaväzuje sa, že poskytnuté údaje nesprístupní žiadnej tretej strane (okrem ich poskytnutia špedičnej spoločnosti k doručeniu tovaru). Kupujúci môže v zmysle uvedeného zákona kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa e-shopu o vymazanie jeho údajov z databázy.

10. Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

2. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ obchodu www.maxcare.sk

Jakub Šarlina - MAX CARE

Horné Rakovce 1379/19
039 01 Turčianske Teplice
IČO: 46 869 921

Mobil: 0915 355 530
E-mail: info@maxcare.sk
Web: www.maxcare.sk

IČO: 46 869 921
DIČ: 1078095458
Nie sme platcami DPH.

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 3157352753/0200
Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK9202000000003157352753
SWIFT: SUBASKBX